Ouderbetrokkenheid 3.0

Binnen onze school nemen ouders een belangrijke plaats in. Onze missie: 'Basisschool Swentibold, de school waar jij je thuis voelt' betekent voor ons dat niet alleen  leerlingen maar ook hun ouders zich thuis voelen binnen onze school.

Op onze school zijn de ouders vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudervereniging (OV). De MR adviseert en ondersteunt de directie bij de beleidsvoering, de OV beheert de ouderbijdrage en ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van allerlei festiviteiten en activiteiten. Beiden onmisbare partijen voor onze school!

Onze school was toe aan het nemen van een volgende stap en is in het schooljaar           2016-2017 gestart met het traject op weg naar 'Ouderbetrokkenheid 3.0' in samenwerking met CPS onder leiding van Peter de Vries.

Wat is Ouderbetrokkenheid 3.0 ?

Ouderbetrokkenheid gaat over de samenwerking tussen school en ouders waarbij de schoolontwikkeling van leerlingen voorop staat.

Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen? Onderzoek laat zien van wel. Het blijkt dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn bij het onderwijs van de school van hun kind.

Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie
Als ouders meedoen met activiteiten en/of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Een formele vorm hiervan zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad (MR) of in het bestuur van de Oudervereniging.

We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Basisschool Swentibold wil de ouderbetrokkenheid vergroten en gaat daarbij uit van de volgende stelling:

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van hun kind, onze leerling.
  
Wij hanteren hiervoor de tien criteria van het CPS. Deze kunt u inzien in het e-book Ouderbetrokkenheid 3.0
 


Hoe geven wij Ouderbetrokkenheid 3.0 dit schooljaar vorm?

1. De regiegroep

Ouders en leerkrachten werken nauw met elkaar samen in een regiegroep om te onderzoeken hoe Ouderbetrokkenheid 3.0 er op basisschool Swentibold uit komt te zien. Tijdens deze bijeenkomsten worden de 10 criteria gevolgd en worden initiatieven ontwikkelt om de Ouderbetrokkenheid te vergroten. De Regiegroep komt elke 6 weken bij elkaar.

2. Startgesprekken (kennismakingsgesprekken)  

Het schooljaar starten we in alle groepen met een individueel gesprek tussen de ouders, de leerling en de leerkracht. Hierdoor ervaart de leerling dat zijn ouders en de leerkracht nauw samenwerken. Het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief en sociaal gebied de leerkracht verwacht in de komende periode.

3. Nieuwjaarsreceptie op de eerste schooldag  

Voor de leerlingen is niet alleen een goed contact tussen zijn ouders en de leerkracht belangrijk, ook het contact tussen ouders onderling en ouders en kinderen onderling is van groot belang. Dit ongedwongen samenzijn draagt ertoe bij dat ouders elkaar beter leren kennen en ze de klasgenootjes van hun kind ook leren kennen. Zo ontstaat er (meer) begrip voor elkaars kinderen en draagt dit bij aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wel en wee van een groep.

4. Ouderpanel 

Met ouderpanels willen wij als school op een toegankelijke, laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over wat er onder ouders leeft met betrekking tot het onderwijs op onze school. De panelleden zijn gesprekspartners voor de directie en het managementteam over onderwerpen zoals kwaliteit, organisatie en identiteit van het onderwijs. Het ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten op van ouders die een positieve bijdrage leveren aan het onderwijsleerproces binnen onze school. (zie ook onze website onder het kopje ouders  >ouderbetrokkenheid > ouderpanel).
 
 
 

Meer informatie?

Contact