Rapporten en gesprekken

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis. De ouders mogen zelf beslissen of ze een gesprek wensen rondom de rapporten.  
Ook de ouders van de groepen 1 en 2 worden drie keer per jaar voor een gesprek uitgenodigd. Voor de kleuters wordt geen rapport maar een observatieformulier ingevuld. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze altijd welkom.

Gesprekken groepen 1 t/m 8
Tijdens de startgesprekken krijgt iedere ouder de gelegenheid om een gespreksarrangement aan te geven bij de leerkracht. Op basis van deze afspraak zal de leerkracht, in samenspraak met de ouder, een gepaste gesprekkencyclus plannen. Uzelf bent dus eigenaar van dit proces en over de frequentie en het moment van de gesprekken. 
 

Onderwijskundig rapport
Wanneer een kind (tussentijds) van school wisselt, bijvoorbeeld wegens verhuizing, verstrekt de school een door de leerkracht ingevuld 'onderwijskundig rapport'. Dit verslag, waarin o.a. de vorderingen per leergebied en de leermethodes worden vermeld, wordt aangevuld met een uitdraai van het leerlingrapport uit het Cito-leerlingvolgsysteem.


Contact ouders
Als u gedurende het schooljaar een leerkracht wilt spreken, dan kan dat na schooltijd. Maakt u vooraf dan wel even een afspraak.
Brieven met mededelingen worden digitaal verspreid via ISY. Ouders krijgen per mail bericht dat er nieuws is en loggen zich in op de website van ISY.


Informatievoorziening gescheiden ouders
Het uitgangspunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de ouderavonden komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en vordering van het kind. Voor verdere info zie www.innovo.nl 

Meer informatie?

Contact